JENBACHER

EVE 為您的燃氣發動機系列 2、3、4 和 6 銷售顏巴赫的正品和 OEM 備件。

我們不僅是一家銷售備件的公司,我們還提供服務,使我們能夠對商業化的產品擁有廣泛的技術知識。

為我們的任何客戶提供有關基本元件的即時反饋。

在我們的倉庫中,EVE 備有用於顏巴赫 3 系列或 6 系列發動機維護的所有部件關鍵部件庫存。

  • 對於顏巴赫 620 的大修 – 75% 的部件庫存/10 天內休息。
  • 40,000 小時顏巴赫 420 – 50% 的元件庫存/10 天內剩餘。

Jenbacher J208 | Jenbacher J212 | Jenbacher J312 | Jenbacher J316 | Jenbacher J320 | Jenbacher J412 | Jenbacher J416 | Jenbacher J420 | Jenbacher J612 | Jenbacher J616 | Jenbacher J620 | Jenbacher J624

  保留所有權利。 © EVE International AS